≡ Menu

Geleneğin İcadı

Bugün eski devirlerden geldiğini varsaydığımız geleneklerin büyük kısmı, aslında görece yakın zamanlarda ‘icat edilmiş olan’ geleneklerdir. Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel geçmişe referans yapılır ve geçmişle bir süreklilik kurulmaya çalışılır. Oysa bu süreklilik, büyük ölçüde yapay ve uydurmadır. Bu açıdan son iki yüzyıllık geçmiş, modern dünyanın sürekli değişimi ve yenilenmesi ile toplumsal hayatın en azından bazı kısımlarının değişmez ve sabit tutulmaya çalışılması arasındaki zıtlığa kafa yoran tarihçiler açısından son derece ilginç ve verimli bir zaman dilimidir. Verimlidir, zira yeni gelenekler özellikle bu son iki yüzyılda, özellikle de görece yeni bir tarihsel olgu olan ‘ulus’ ve ‘ulus-devlet’le, ulusal semboller, refleksler ve milliyetçilikle at başı giderek hızlı bir şekilde formelleşmiş ve yerleşiklik kazanmıştır.

20. yüzyılın en büyük Marksist tarihçilerinden Eric Hobsbawm‘ın Terence Ranger’la birlikte hazırladığı bu temel referans kitabı, derlemeye katkıda bulunan diğer yazarların Britanya, İskoçya, Galler, Hindistan ve Afrika’daki tarihsel süreci irdeledikleri çalışmalarıyla birlikte, yukarıda ana hatları belirtildiği çerçevede ‘icat edilen gelenekler’i, ayrıca geçmiş ile bugün arasındaki bağı araştırmaktadır…

 

Kitabın özgün adı: The Invention of Tradition (1983)
Türkçesi: Mehmet Murat Şahin
356 sayfa
1. basım: Eylül 2006
Fiyatı: 30 TL
Siyaset-inceleme: 22
Agora Kitaplığı: 131

 

Eric Hobsbawm‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları şunlardır:

• Parçalanmış Zamanlar (20. Yüzyılda Kültür ve Toplum) (2014)
• Dünya Nasıl Değişir – Marx ve Marksizm Yazıları (2014)
• Eşkıyalar (2011)
• Tarih Üzerine (2009)
• Fransız Devrimi’ne Bakış – Marseillaise’in Yankıları (2009)
• Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (2008)
• Devrimciler (2006)

 

Sonraki yazı:

Önceki yazı: