≡ Menu

Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi?

“Bolşevikler bütün devlet iktidarını tek başlarına ele geçirmeye cüret edecekler mi? Ben bir siyasal partinin -özelde de ilerici sınıfın partisinin- fırsat geldiğinde iktidarı almayı reddetmesi halinde var olma hakkını kaybedeceği, parti adını taşımaya layık olmayacağı, kelimenin her anlamıyla bir hiç haline geleceği görüşümün hâlâ arkasındayım.”

451) bolsevikler iktidari ellerinde tutabilecekler mi

“Proletaryanın ‘devlet aygıtı’nı ele geçirip ‘kullanma’ya başlaması söz konusu olamaz. Aksine eski devlet aygıtında baskıcı, rutin, iflah olmaz derecede burjuva olan her şeyi ‘parçalayıp’, yerine ‘kendi’ aygıtını koymalıdır. İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri tam da bu aygıttır.”

“Proleter devriminin önündeki başlıca zorluk, en kesin ve en titiz tescil/muhasebe ve denetimin, malların üretim ve dağıtımında ‘işçi denetimi’nin ülke çapında kurulmasıdır. Biz ‘işçi denetimi’ dediğimizde, bu sloganı her zaman proletarya diktatörlüğüyle yan yana, proletarya diktatörlüğünden hemen sonra kullanıyoruz ve böylece ne tür bir devleti kastetiğimizi açıklamış oluyoruz.”

“Bizim için kapitalistleri ‘terörize’ etmek, yani proleter devletinin kadir-i mutlaklığını hissettirip aktif direniş fikrinden tamamen vazgeçmelerini sağlamak yetmez. Daha tehlikeli ve zararlı olan ‘pasif’ direnişi de kuşkusuz kırmamız gerekir. Aynı zamanda kapitalistleri yeni devlet örgütünün çerçevesi içinde çalışmaya zorlamamız gerekir.”

“Biz merkeziyetçilikten ve ‘planlama’dan yanayız, ama ‘proleter’ devletinin merkeziyetçiliği ve planlamasından; üretim ve dağıtımın yoksullar, emekçi kitleler ve sömürülenlerin çıkarları adına sömürücülere karşı proletarya tarafından düzenlenmesinden yanayız.”

“Emekçi, her işsiz işçi, her aşçı, her perişan köylü proleter devletinin zenginlik önünde diz çökmeyip, tersine yoksullara yardım ettiğini, bu devletin devrimci önlemler almakta tereddüt etmediğini, asalakların elindeki fazla iaşe stoklarına el koyup açlara dağıttığını, evsizleri zenginlerin evine zorla yerleştirdiğini, bütün yoksul ailelerin çocuklarına yeterince süt tedarik edilene kadar onlara tek bir damla süt vermediğini, toprağın emekçi halka dağıtıldığını, fabrikaların ve bankaların işçi denetimine geçirildiğini bizzat kendi gözleriyle gördüğünde, işte yoksullar bütün bunları görüp hissettiklerinde, hiçbir kapitalist ya da dünya mali sermayesinin milyarlarla dans eden hiçbir kuvveti halkın devrimini ezemeyecektir.”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
130 sayfa
1. basım: Haziran 2014
Fiyatı: 10 TL
Teori: 22
Agora Kitaplığı: 451

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz